RASTEN - Klub Turystyki Rowerowej

Aktualizacja: 25.09.2019
Przejdź do treści
PTTK
Polskie Towarzystwo  Turystyczno-Krajoznawcze jest stowarzyszeniem skupiającym turystów,  którzy zrzeszają się w celu uprawiania turystyki i krajoznawstwa oraz  swój czas, siły i umiejętność poświęcają pracy społecznej w  Towarzystwie. W Towarzystwie zrzeszonych jest około 60 tysięcy członków  zwyczajnych PTTK opłacających regularnie składkę członkowską.

Jak zapisać się do PTTK?

W pierwszej kolejności należy się zapoznać ze Statutem PTTK oraz z “Kartą praw i obowiązków członka PTTK”.  Potem należy odnaleźć oddział PTTK, który najbardziej odpowiada naszym  zainteresowaniom turystycznym (pomóc Ci w tym może nasz spis).  Może być to oddział środowiskowy (akademicki, przewodnicki, przy danym  zakładzie itp.) bądź terenowy (w naszym mieście, dzielnicy itp.).  Następnie trzeba udać się do siedziby tego oddziału, aby opłacić  składkę. Pamietać należy, że duża część oddziałów spotyka się tylko w  określone dni tygodnia i najczęściej popołudniami.
Przy sobie powinieneś mieć dowolny  dokument potwierdzający Twoją tożsamość, dwa zdjęcia formatu 30×40 mm  oraz gotówkę na składkę członkowską i wpisowe. W oddziale koledzy mogą  zaproponować przynależność do określonego koła bądź klubu – warto się  ich poradzić i wybrać koło/klub najbardziej nam odpowiadający. Po  trwających kilkanaście minut formalnościach polegających na wypełnieniu  deklaracji członkowskiej oraz wypisaniu przez kolegów z oddziału  legitymacji staniesz się członkiem Polskiego Towarzystwa  Turystyczno-Krajoznawczego.

Kto może być członkiem PTTK?

Szczegółowo określa to art. 12 Statutu PTTK.

Członkiem zwyczajnym PTTK może być:

 1. obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych;
 2. niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 3. małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

Młodzież szkolna może być zrzeszana w  szkolnych kołach krajoznawczo-turystycznych PTTK co nie ogranicza jej  prawa do zrzeszania się w innych kołach i klubach PTTK – jednostkach  organizacyjnych oddziałów PTTK.

Członkostwo zwyczajne w PTTK powstaje  przez złożenie pisemnej deklaracji i przyjęcie w poczet członków przez  zarząd koła, klubu lub oddziału PTTK.

Do czego będę miał prawo jako członek PTTK?

Prawa członków PTTK reguluje art. 13 Statutu PTTK.
Członek zwyczajny PTTK ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz PTTK;
 2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK;
 3. brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny;
 4. nosić odznakę organizacyjną PTTK.

Dodatkowo członkom PTTK przysługują rabaty PTTK zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego nr 109/XV/2003 w sprawie rabatu handlowego PTTK. Listę obiektów, które udzielają rabatów na podstawie legitymacji PTTK znajdziesz tutaj.

Ponadto wszyscy członkowie PTTK są ubezpieczeni od następstw  nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW). Szczegółowe informacje  znajdziesz tutaj.

Jakie będę miał obowiązki jako członek PTTK?

Obowiązki członków reguluje art. 14 Statutu PTTK.

Członek zwyczajny PTTK jest obowiązany:

 1. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK;
 2. uczestniczyć w działalności PTTK;
 3. reprezentować godnie imię turysty polskiego;
 4. regularnie opłacać składkę członkowską.

Szczegółowo prawa i obowiązki członka PTTK na podstawie art. 15 Statutu PTTK określa “Karta praw i obowiązków członka PTTK” stanowiąca załącznik do Uchwały Zarządu Głównego PTTK nr 164/XIV/2001 z dnia 23 czerwca 2001 roku.

Kto ustala wysokość składki i ile ona wynosi?

Wysokość podstawowej rocznej składki PTTK uchwala Zarząd Główny PTTK na podstawie art. 30 pkt 2 ust. 2 Statutu PTTK.

Wysokość składki i wpisowego w bieżącym regulują odpowiednie uchwały Zarządu Głównego i zarządzenia Sekretarza Generalnego ZG PTTK.

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:

 • opiekunowie szkolnych kół PTTK,
 • osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
 • młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia,
 • żołnierze niezawodowi,
 • emeryci, renciści i inwalidzi,
 • bezrobotni.

Zwolnieni z obowiązku opłacania składki  członkowskiej są członkowie Honorowi PTTK oraz młodzież z domów dziecka,  zakładów opiekuńczych, szkół specjalnych.

Wpisowe do PTTK jest opłatą jednorazową wnoszoną przy składaniu deklaracji członka PTTK.
Copyright © Czeker 2012-2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.
ver. 1.5
stat4u
Wróć do spisu treści